DU HỌC NEW ZEALAND

Những thay đổi về thị thực (visa) làm việc sau khi tốt nghiệp

Chính phủ New Zealand đang thay đổi các quy định về quyền làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 11 năm 2018. Những thay đổi này đảm bảo các quyền làm việc sau khi tốt nghiệp mang lại lợi ích cho sinh viên quốc tế và người sử dụng lao động bằng cách đóng góp các kỹ năng và trình độ mà New Zealand cần. Điều quan trọng là phải hiểu những thay đổi này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Chính phủ New Zealand đang thay đổi các quy định về quyền làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 11 năm 2018. Những thay đổi này đảm bảo các quyền làm việc sau khi tốt nghiệp mang lại lợi ích cho sinh viên quốc tế và người sử dụng lao động bằng cách đóng góp các kỹ năng và trình độ mà New Zealand cần. Điều quan trọng là phải hiểu những thay đổi này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

1) Đương đơn xin visa mới

Bảng này áp dụng nếu, vào ngày 8/8/2018, bạn không có visa đi học và bạn không có đơn xin cấp visa đi học đã được Bộ Di trú New Zealand chấp nhận để xử lý.

Nếu bạn đang dự định học để lấy (các) bằng cấp sau:

Và:

Thì sau khi học xong thành công (các) bằng cấp của bạn, bạn có thể đủ điều kiện xin:

Bằng Cử nhân đại học cấp độ 7 hoặc bằng cấp cao hơn

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Bằng Graduate Diploma cấp độ 7

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 1 năm, nếu bạn học ở Auckland, và thêm một năm nữa nếu bạn đang tiến hành xin giấy phép hành nghề được cấp bởi một cơ quan chuyên môn hoặc nghề nghiệp

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*

Văn bằng khác ở cấp độ 7 nhưng không phải là bằng cử nhân đại học

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 1 năm, nếu bạn học ở Auckland

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*

Một văn bằng ở cấp độ 4-6 học trong 2 năm

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 60 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn một năm, nếu bạn học ở Auckland

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*

Hai văn bằng ở cấp độ 4-6

Bạn học mỗi văn bằng trong 30 tuần ở New Zealand (tổng cộng 60 tuần) và văn bằng thứ 2 có cấp độ cao hơn so với văn bằng thứ 1

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn một năm, nếu bạn học ở Auckland.

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*


*Lưu ý: để xin được visa như vậy, bạn phải học xong thành công (các) bằng cấp của bạn trước ngày 31/12/2021. Nếu bạn học xong (các) bằng cấp của bạn sau ngày đó, bạn có thể đủ điều kiện xin visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 1 năm, và thêm 1 năm nữa nếu bạn Tốt nghiệp bằng Graduate Diploma và bạn đang tiến hành xin giấy phép hành nghề được cấp bởi một cơ quan chuyên môn hoặc nghề nghiệp.

Từ năm 2022, sinh viên quốc tế học xong các văn bằng ở cấp độ 4-6, và thời gian học 2 năm, hoặc văn bằng ở cấp độ 7 nhưng không phải là bằng cử nhân đại học sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc sau khi tốt nghiệp thời hạn 1 năm, và nếu các bạn tốt nghiệp bằng Graduate Diploma và sử dụng bằng đó để xin giấy phép hành nghề được cấp bởi một cơ quan chuyên môn hoặc nghề nghiệp, thì được gia hạn visa làm việc sau khi Tốt nghiệp thêm 1 năm nữa (tổng cộng là 2 năm).

Sinh viên học xong bằng cử nhân đại học cấp độ 7 hoặc bằng cấp cao hơn sẽ tiếp tục đủ điều kiện xin visa làm việc sau khi tốt nghiệp thời hạn 3 năm.

2) Những bạn đang có visa đi học

Bảng này áp dụng nếu, vào ngày 8/8/2018, bạn có visa đi học hoặc đơn xin cấp visa đi học của bạn đã được Bộ Di trú New Zealand chấp nhận để xử lý

Nếu bạn hiện đang học tập tại New Zealand để lấy:

Và:

Thì sau khi học xong thành công (các) bằng cấp của bạn từ ngày 26/11/2018, bạn có thể đủ điều kiện xin:

Bẳng Cử nhân đại học cấp độ 7 hoặc bằng cấp cao hơn

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Văn bằng ở cấp độ 7 nhưng không phải là bằng Cử nhân đại học

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Một văn bằng ở cấp độ 4-6

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 60 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Hai văn bằng ở cấp độ 4-6

Bạn học mỗi văn bằng trong 30 tuần ở New Zealand (tổng cộng 60 tuần) và văn bằng thứ 2 có cấp độ cao hơn so với văn bằng thứ 1

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 3 năm


Nếu bạn được cấp visa làm việc sau khi Tốt nghiệp trước ngày 26/11/2018, bạn sẽ đủ điều kiện xin: hoặc là visa làm việc tự do thời hạn 1 năm, hoặc là visa làm việc được người sử dụng lao động hỗ trợ xin thời hạn 2 năm. Sau ngày 26/11/2018, bạn có thể đủ điều kiện để xóa bỏ sự ràng buộc về công việc (nghề nghiệp) và người sử dụng lao động (công ty) được ghi trên visa làm việc của bạn, vì vậy bạn không cần phải liên hệ với Bộ Di trú New Zealand trong trường hợp bạn thay đổi công việc hoặc công ty trong tương lai.

3) Những bạn đang có visa làm việc sau khi Tốt nghiệp

Bảng sau đây áp dụng nếu bạn có visa làm việc sau khi tốt nghiệp vào ngày 8/8/2018, hoặc được cấp visa làm việc sau khi tốt nghiệp khi những thay đổi này có hiệu lực vào ngày 26/11/2018.

Nếu bạn có:

Thì từ ngày 26/11/2018, bạn có thể đủ điều kiện xin:

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 1 năm

Thêm 1 visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm (tổng cộng là 3 năm)

Visa làm việc được người sử dụng lao động hỗ trợ xin thời hạn 2 năm

Xóa bỏ sự ràng buộc về công việc (nghề nghiệp) và người sử dụng lao động (công ty) được ghi trên visa làm việc của bạn, vì vậy bạn không cần phải liên hệ với Bộ Di trú New Zealand trong trường hợp bạn thay đổi công việc hoặc công ty trong tương lai. Nếu bạn thích, bạn có thể chọn giữ nguyên visa của bạn như hiện tại.


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website LSQ New Zealand: www.immigration.govt.nz hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi.