CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Trần Vũ Minh Thi – du học Mỹ

Hiện đang học trường Cao đẳng Cộng đồng Everett - Mỹ