CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Nguyễn Ngọc Diễm Hằng – du học Canada

Học sinh Nguyễn Ngọc Diễm Hằng - du học Canada Chúc mừng em Diễm Hằng đã nhận được visa du học Canada tại trường Georgian College ngành Business Administration

Học sinh Diễm Hằng cùng Tư vấn viên: Nhi Trần - Du Học Liên Châu

Visa Canada của em Diễm Hằng