CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Nguyễn Minh Thành – du học Mỹ